QUIZZA – חוויה לפיתוח קבוצות בארגון

חוויה לפיתוח קבוצות בארגון
כתיבת תכנית שיווק שנתית ובכלל זה ניתוח שוק מקיף, מחקר לקוחות איכותני למיצוי תובנות. המלצות לשיפור תמהיל שיווקי והגדרות יעדים. כתיבת תכנית קידום מכירות ממוקדת קהל BTB לשנה קדימה.